Продължете към съдържанието

Общи условия и лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА NEG.BG (актуализирани м. Юли, 2022 г.)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „НЕГ.БГ“ АД, ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление:  град София, район „Средец“, п.к. 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1, (наричано по-долу „НЕГ.БГ“) и потребителите на интернет страницата neg.bg, (наричан по-долу за краткост „уебсайта“).

1.2. С всяко ползване на ресурсите на уебсайта Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

II. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА УЕБСАЙТА

2.1. Ресурсите, които уебсайта предлага, са следните:

 • информация за управляваната от НЕГ.БГ платформа за комуникация – BG-Mamma, история и статистика за компанията и продукта;
 • примери за успешни рекламни кампании;
 • публикации, свързани с НЕГ.БГ и индустрията;
 • новини, свързани с НЕГ.БГ;
 • рекламна тарифа на НЕГ.БГ, специални предложения към рекламодателите и общи условия за реклама;
 • информация за свободни работни позиции;
 • връзка с поддържаните от НЕГ.БГ интернет страници и към каналите на НЕГ.БГ в социални мрежи, както и други външни връзки;
 • контактната форма, чрез която потребителите могат да се свържат с ръководството на НЕГ.БГ, рекламния отдел или да отправят запитване към администраторите на платформата за комуникация – BG-Mamma.

2.2. Всеки потребител има достъп до качените на уебсайта материали.

2.3. Технологията и дизайнът на уебсайта могат да бъдат променяни без предварително известяване.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се упражняват от НЕГ.БГ. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от уебсайта, без съгласието на НЕГ.БГ, е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност. Уебсайтът представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

3.2. Уебсайтът съдържа информация, материали, функции и друго съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива, като търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

3.3. При копиране и/или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на НЕГ.БГ, НЕГ.БГ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

3.4. Използването на уебсайта или на защитени обекти по предходните членове, в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и НЕГ.БГ, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на НЕГ.БГ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административнонаказателна и/или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

3.5. НЕГ.БГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уебсайта.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1. НЕГ.БГ предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това НЕГ.БГ не носи отговорност за вреди, в това число преки и/или косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на уебсайта и достъпа до същия. Използвайки уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер и/или данни на потребителите.

4.2. Доколкото в съдържанието на уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия, потребителят е запознат с факта, че НЕГ.БГ няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън уебсайта.

4.3. НЕГ.БГ не носи отговорност за субективните възприятия и/или интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на уебсайта.

4.4. НЕГ.БГ не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на уебсайта. Потребителят използва уебсайта на своя отговорност.

4.5. НЕГ.БГ не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки и/или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на и/или във връзка с използването на уебсайта и/или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван уебсайта.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

5.1. Потребителите на уебсайта приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. С всяко ползване на услуги и ресурси от уебсайта, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

5.2. Потребителите следва да използват уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица и/или използването на уебсайта изобщо.

5.3. Ползването на уебсайта се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

5.4. Ползването от потребителите на уебсайта е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

5.5. Всяко използване от потребителите на съдържанието на уебсайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и/и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка и/или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, може да става само с изричното разрешение от страна на НЕГ.БГ.

VI. ДРУГИ

6.1. НЕГ.БГ запазва правото си да изменя настоящите Общи условия по всяко време, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

6.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от „НЕГ.БГ“ АД предоставя информация за категориите лични данни, които дружеството събира, съхранява и обработва; целите, за които се събират, съхраняват и обработват тези данни; сроковете за тяхното съхранение и възможностите за упражняване на правата на субектите във връзка с личните им данни. 

Изложената по-долу информация се отнася за личните данни на потребителите на сайта neg.bg (наричан по-долу „Уебсайта“) или използването на услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или услуги, които дружеството „НЕГ.БГ“ АД (Администратор) не притежава и не контролира.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО

Наименование„НЕГ.БГ“ АД
ЕИК/БУЛСТАТ201420169
Седалище и адрес на управлениегр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденциягр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон0886 604 592
E-mail[email protected], [email protected]  
Уебсайтneg.bg
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД41501

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НаименованиеАдвокатско дружество „Димитрова и Стайкова“
ЕИК/БУЛСТАТ176667645
Седалище и адрес на управлениегр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1
Адрес за кореспонденциягр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1
Телефон+359 878 73 11 83
E-mail[email protected]
Лице за контактадв. Невена Станимирова Стайкова


С всяко ползване на ресурсите на уебсайта декларирате, че сте прочели и разбрали настоящото Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от „НЕГ.БГ“ АД.

ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НЕГ.БГ АД събира и обработва лични данни във връзка с използването на уебсайта neg.bg въз основа на следните основания:
•   Изрично получено съгласие при използване на формата за контакт;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни, които потребителите предоставят, за целите на функционирането на уебсайта neg.bg, спазвайки следните принципи при обработката на личните данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение на целите на обработване;
•   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Администраторът може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
•   информационна сигурност
•   изпълнение на задължения към Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„НЕГ.БГ“ АД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

Лични данни, получени от контактната форма:

При получено запитване от лице чрез контактната форма, достъпна на Уебсайта, предоставените от него данни за контакт (имейл) се използват за връзка с него и предоставяне на информацията и/или съдействието, от което то се нуждае.
С оглед гарантирането на информационната сигурност на Уебсайта се събира и информация за IP адреса на лицето.

Чрез контактната форма посетителите на neg.bg могат да се свържат:

 • с ръководството на НЕГ.БГ АД
 • рекламния отдел на НЕГ.БГ АД
 • администраторите на поддържаната от НЕГ.БГ АД платформа за комуникация – BG-Mamma (bg-mamma.com).

Събраните лични данни (имейл и IP адрес), заедно с текста на съобщението, се изпращат по имейл до избраните получатели и не се съхраняват в база данни. Изпратените съобщения чрез контактната форма се използват само за отговор на отправените запитвания.

ВАЖНО!
При използване на контактната форма не е необходимо да предоставяте лични данни (Вашите имена). Можете да използвате името на компанията, която представлявате и/или да укажете Вашето потребителско име в BG-Mamma.

Личните данни, получени чрез контактната форма, се съхраняват за срок до 5 (пет) години от получаване на съответното запитване.

Лични данни, получени от формата за Уведомление по чл. 16 от Акт за цифровите услуги:

При получено Уведомление по чл. 16 от Акт за цифровите услуги чрез конкретната форма, достъпна на Уебсайта, предоставените от него данни за контакт (три пълни имена и имейл) се използват за изпълнение на задълженията на НЕГ.БГ по чл. 16 и чл. 17 Акт за цифровите услуги.

С оглед гарантирането на информационната сигурност на Уебсайта се събира и информация за IP адреса на лицето.

ВАЖНО!
Личните данни, получени чрез формата за Уведомление по чл. 16 от Акт за цифровите услуги, се съхраняват за срок до 5 (пет) години от получаване на съответното Уведомление

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Администраторът обработва и използва само данни, които потребителите на Уебсайта са предоставили доброволно и няма механизъм за проверка на истинността на предоставените лични данни. Всеки потребител носи пълна лична отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни. 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

НЕГ.БГ АД предприема широк кръг от технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу загуба, неправомерен достъп или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своите служебни задължения във връзка с предоставяне на услугите.
Всички служители на компанията, имащи достъп до лични данни, са обучени и оправомощени по съответния начин. 

Администраторът не предоставя събраните лични данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продава и не ги разпространява по друг начин.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Уебсайтът може да бъде използван само от лица над 14-годишна възраст. 

Ако смятате, че погрешно или несъзнателно от страна на потребител е подадена и Администраторът е събрал, съхранява и обработва информация от лице на възраст под 14 години, уведомете Администратора чрез имейл, изпратен до [email protected].
Ако Администраторът получи информация, че е събрал лични данни от лице под 14-годишна възраст, то тези данни незабавно ще бъдат изтрити, освен ако няма законово задължение за съхранението на тези данни.

ВАШИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки потребител има право да:

 • получи информация дали Администраторът съхранява и обработва негови лични данни 
 • поиска копие от личните си данни
 • провери точността на съхраняваната информация
 • поиска коригиране или актуализиране на тези данни
 • направи възражение срещу обработването на неговите лични данни, ако са налице основания за това
 • да поиска да се ограничи обработването на личните му данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: да оспори точността на личните данни, за срок, който позволява да се провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните му данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразил е срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред личните му интереси;
 • поиска личните му данни да бъдат изтрити, ако е налице някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато е възразил срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на дадено съгласие и е оттеглил това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.
  Заличаването на личните данни може да бъде отказано по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Администратора; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Можете да адресирате всички искания и въпроси, свързани със защита на личните данни до [email protected] или на посочените по-горе адреси на Администратора и/или Длъжностното лице по защита на личните данни.

ВАЖНО!

За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, молим да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

Молим да имате предвид, че когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът има право:

1. да наложи такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия
или

2. да откаже предприемането на действия по искането.

Срокът за разглеждане и изпълнение на допустимите искания, свързани с правата на лицата по защита на личните данни е 30 дни от получаване на заявката. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се вземат предвид сложността и броят на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че Вашите права във връзка със събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба до надзорния орган на България:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
[email protected]

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА NEG.BG (САЙТ/А)

Защо използваме “бисквитки”?

Този Сайт използва “бисквитки”, което ни позволява да подобрим услугите си и да осигурим определени функции, които могат да Ви бъдат от полза. Ние използваме “бисквитките” с цел да подобрим Вашия потребителски опит в рамките на Сайта ни, като запаметяваме предпочитанията Ви.

Какво представляват “бисквитките“?

“Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър, запазват се устройството Ви, като се използват за идентификация на потребителя и/или устройството и за събиране на информация.  “Бисквитките” обикновено са свързани с няколко категории в зависимост от функционалността им и тяхното предназначение. 

Видове “бисквитки”, използвани на нашия Сайт:

1. “Бисквитки” за ефективност и функционалност:

Тези “бисквитки” не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване и да изчислим и подобрим ефективността на нашия Сайт. Използването им прави възможно предоставянето от наша страна на усъвършенствана функционалност и персонализация, като се запомнят изборите, които правите, както и за избягване повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили. Информацията, която събират тези “бисквитки”, e анонимизирана и те не могат да проследят Вашата дейност докато сърфирате в други уеб сайтове. 

2. Сесийни “бисквитки” (Session Cookies):

Сесийните “бисквитки” позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Сесийните “бисквитки” са временни и тяхното действие приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.

3. “Бисквитки” на трета страна (Third Party Cookies)

Това са “бисквитки” за запаметяване на статистическа информация и за отчитане на ефективността на сайта. Този сайт използва услуги за уеб анализ, за подобряване на сигурността, за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки, без да се идентифицират лично отделните посетители, предлагани от Google, Inc. и Cloudflare, Inc. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и подобряване на ефективността на сервиране на ресурсите. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. “Бисквитките” не се използват за цели, различни от посочените тук.

Как да контролирате “бисквитките”?

При посещение на нашия сайт Вие ще бъдете информиран за използването на “бисквитки” с уведомителна лента. След като натиснете бутон “Приемам“, Вие се съгласявате да използваме всички “бисквитки”, както е описано в тази Политика за бисквитките.

Вие можете да деактивирате използването на “бисквитките“ от този Сайт по всяко време, през съответните настройки на своя браузър. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на “бисквитките“, е достъпна на уебсайта на вашия доставчик на интернет браузър чрез съответния екран за помощ.

Моля да имате предвид, че ако “бисквитките“ са деактивирани, определени функционалности на нашия Сайт могат да бъдат засегнати.За да научите повече за “бисквитките”, препоръчваме да посетите: www.aboutcookies.org, www.whatarecookies.com или www.cookiechoices.org.