Продължете към съдържанието

Условия за реклама

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ФОРМИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА – www.bg-mamma.com 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „НЕГ.БГ“ АД, ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление:  град София, район „Средец“, п.к. 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1, наричано по-долу „НЕГ.БГ“, и Рекламодатели и Рекламни агенции, по повод на рекламни услуги, свързани с излъчване на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA (www.bg-mamma.com).

1.2. Настоящите Общи условия са задължителни за Рекламодателите и Рекламните агенции, което се удостоверява с подписите им в Договора за рекламни услуги.

1.3. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от Договора за рекламни услуги, предоставяни от НЕГ.БГ на Рекламодатели и/или Рекламни агенции. Общите условия уреждат правата и задълженията на НЕГ.БГ, Рекламодателите и Рекламните агенции. Страни по Договора за рекламни услуги са НЕГ.БГ и Рекламодател или Рекламна агенция съответно. 

1.4. Настоящите Общи условия уреждат условията по предоставяне на Рекламни услуги на Интернет страницата BG-MAMMA (www.bg-mamma.com) за Рекламодатели. 

1.5. Рекламодателите и Рекламните агенции декларират и се съгласяват, че приемането на настоящите Общи условия в писмена форма не се изисква и Рекламодателите и Рекламните агенции се считат обвързани с Общите условия по силата на сключения между страните Договор за рекламни услуги и/или Медия план от датата на подписването му. 

II. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в настоящите Общи условия, в Договора за рекламни услуги и в Медия плана следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат следните значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. „НЕГ.БГ“ означава „НЕГ.БГ“ АД, ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление:  град София, район „Средец“, п.к. 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1.

2.2. „Рекламодател“ означава физическо или юридическо лице, което желае да излъчва Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA (www.bg-mamma.com) срещу заплащане на възнаграждение.

2.3. „Рекламна агенция“ означава юридическо лице, което желае да осигури за свой клиент – Рекламодател, излъчването на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA (www.bg-mamma.com) срещу заплащане на възнаграждение.

2.4. „Интернет страница BG-MAMMA“ означава интернет страницата www.bg-mamma.com, притежавана и администрирана от НЕГ.БГ, както и свързаните с нея профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.

2.5. „Медия план“ означава схема за излъчване на Рекламни форми, която съдържа вида и обема на конкретните Рекламни форми, които ще бъдат излъчвани на Интернет страница BG-MAMMA, стойността на заявените Рекламни форми, сроковете за излъчване на същите, както и всички специфики относно времетраенето, последователността, формата и всички други условия на излъчването на Рекламните форми. Медия планът трябва да отговаря на техническите, съдържателните и организационни изисквания на НЕГ.БГ и да бъде съгласуван, одобрен и потвърден от двете страни.

2.6. „Рекламна форма“ означава всякаква форма, съдържаща рекламно съдържание или послание, излъчвана от НЕГ.БГ на Интернет страница BG-MAMMA срещу възнаграждение.

2.7. „Рекламна услуга“ означава излъчването на Рекламна форма на Интернет страницата на BG-MAMMA от НЕГ.БГ срещу възнаграждение.

2.8. „Договор“ означава договор за рекламни услуги, изразяващи се в излъчване на Рекламни форми за Рекламодател на Интернет страница BG-MAMMA, съгласно одобрени и потвърдени от страните Медия план/планове, подписан между НЕГ.БГ и Рекламодател или Рекламна агенция, включително с всички приложения към него.

2.9. „Рекламна тарифа“ означава тарифата, съдържаща определените от НЕГ.БГ цени на Рекламния инвентар, достъпна на https://neg.bg/reklamna-tarifa-na-bg-mamma-com/. Всички цени в Рекламната тарифа са без включен ДДС.

2.10. „Общи условия“ означава тези Общи условия, достъпни на https://neg.bg/obshti-uslovia/ 

III. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Рекламодателят, респективно Рекламната агенция за свой клиент-Рекламодател, определя параметрите на Рекламните услуги в Договора и Медия плана.

3.2. Изработка и обработка на Рекламни форми, от страна на НЕГ.БГ, се уговарят от страните винаги с отделен писмен договор, към който настоящите Общи условия се прилагат съответно.

3.3. В определени случаи, по преценка на НЕГ.БГ, одобреният Медия план може да се прилага самостоятелно, без да се сключва Договор. В този случай Медия планът има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща.

3.4. Във всички случай Рекламните услуги се предоставят от НЕГ.БГ по поръчка на Рекламодател, респективно на Рекламна агенция. За поръчка се счита всеки Медия план, който е съгласуван, одобрен и потвърден от двете страни по електронна поща, съгласно тези Общи условия.

3.5. Общите условия могат да бъдат променяни от НЕГ.БГ. При промяна на Общите условия НЕГ.БГ ги публикува на https://neg.bg/obshti-uslovia/. В случай че Рекламодателите и Рекламните агенции не възразят в писмена форма срещу промените в Общите условия в 7 (седем) дневен срок от публикуването им, същите се считат за приети от Рекламодателите и Рекламните агенции и ги обвързват.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1. Не се допуска излъчване на Рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство. 

4.2. Не се допуска излъчване на Рекламни форми, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и такива, които нарушават чужди права на интелектуална собственост.  

4.3. Не се допуска излъчването на Рекламни форми за стоки, услуги описани в Раздел XI „Недопустими категории реклами“. Разпоредбите на Раздел XI „Недопустими категории реклами“ могат да се актуализират от НЕГ.БГ по всяко време, като съответната промяна е задължителна за Рекламодателите и Рекламните агенции от датата на публикуване на промяната на https://neg.bg/obshti-uslovia/

4.4. В случай че дадена Рекламна форма нарушава определени разпоредби от тези Общи условия и/или законови такива, НЕГ.БГ има право да откаже излъчването им на Интернет страницата BG-MAMMA, съответно ако са излъчени вече, то да преустанови всички последващи излъчвания на същите, като преценката за това е на НЕГ.БГ. 

4.5. НЕГ.БГ не носи отговорност, ако Рекламните форми и/или рекламните материали, предоставени от Рекламодателя или Рекламната агенция като цяло или отделни техни елементи, нарушават принципите на лоялната конкуренция или други права и законни интереси на трети лица.

4.6. Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, носи пълна отговорност и гарантира за това, че представените от нея Рекламни форми и/или рекламни материали (отделни продукти, търговски марки, лого и пр.) не нарушават разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радио и телевизия или други разпоредби на българското законодателство или права на трети лица, включително:

а) не прикриват и не представят погрешно съществени недостатъци или опасни свойства на стоките или услугите, които се рекламират;

б) не им приписват несъществуващи качества;

в) не подвеждат потребителите относно свойствата или начина на употреба на продуктите или услугите посредством представяне на неверни данни или представяне на вярна информация по подвеждащ начин;

г) не използват фирмено наименование, търговска марка или отличителни знаци и слогани на друго лице, които Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, няма право да ползва;

д) не използват елементи, които биха могли да създадат погрешна представа относно несъществуващи качества на стоките или услугите;

е) не съдържа подвеждаща информация относно цени, ценови отстъпки или други благоприятни условия за продажба на цените или услугите;

ж) не са обект на авторско право или други права върху интелектуална собственост, притежание на трети страни или, в случаите когато такава е налице, отношенията със собствениците са договорно уредени;

з) не използват и не предоставят лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и приложимото българско законодателство или, в случаите когато такава е на лице, отношенията със субектите на лични данни са договорно уредени.

4.7. Техническите изисквания за Рекламните форми са публикувани на интернет страницата на НЕГ.БГ https://neg.bg/reklamna-tarifa-na-bg-mamma-com/ и са задължителни за всички Рекламодатели/Рекламни агенции. Рекламните форми трябва да са съобразени с определените размери, изисквания и стандарти.

4.8. НЕГ.БГ одобрява предварително всички Рекламни форми съгласно техническите изисквания, публикувани на интернет страницата на НЕГ.БГ https://neg.bg/reklamna-tarifa-na-bg-mamma-com/, вкл. може да откаже излъчването или да спре Рекламни форми, които нарушават изцяло или частично техническите изисквания на НЕГ.БГ.

4.9. В случай че в Медия план и/или в Договор между страните е уговорена Рекламна форма – игра/томбола или друга подобна форма, която се организира от НЕГ.БГ по възложение на Рекламодател или Рекламна агенция, за провеждането на съответната игра/томбола и пр. се изготвят общи условия по образец на НЕГ.БГ, които се съгласуват между страните, публикуват се и са достъпни на www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на играта/томболата/съответната подобна Рекламна форма.

4.10. В случай че в Медия план и/или в Договор между страните е уговорена Рекламна форма – игра/томбола или друга подобна форма, която се организира от НЕГ.БГ по възложение на Рекламодател или Рекламна агенция, за обработката на лични данни на участниците в играта/томболата и пр. страните подписват Споразумение за обработка на лични данни съгласно на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679, по образец на НЕГ.БГ, което подписано Споразумение представлява неразделна част от Договор и/или Медия план.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ФОРМИ. ОТЧЕТНОСТ НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА

5.1. Рекламните материали, които се използват за изготвянето на Рекламните форми, подлежат на одобрение от страна на НЕГ.БГ. В случай че рекламните материали и/или дадени Рекламни форми не отговарят на изискванията на НЕГ.БГ, НЕГ.БГ си запазва правото да отложи излъчването на Рекламната форма до отстраняване на несъответствието с изискванията.

5.2. Рекламните форми се излъчват по предварително одобрен от страните Медия план. НЕГ.БГ си запазва правото при необходимост да променя размери и позициониране на Рекламни форми, след предварително съгласуване с Рекламодателя, респективно с Рекламната агенция, като в този случай дължимото на НЕГ.БГ възнаграждение не се променя. 

5.3. Медия планове се изпращат най-малко 3 (три)  работни дни преди определената от начална дата за излъчване на Рекламни форми. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на НЕГ.БГ. Когато Медия планът се изпраща от Рекламна агенция, същата предоставя на НЕГ.БГ и информация и данни за своя клиент-Рекламодател, за когото ще бъдат излъчвани Рекламните форми.

5.4. Рекламните форми се представят на НЕГ.БГ не по-късно от 3 (три) работни дни за преди определената в Медия плана начална дата.

5.5. НЕГ.БГ проверява изпратения Медия план и има право да изпрати възраженията си по него в рамките на 1 (един) работен ден от получаването му, включително и да отложи или откаже излъчване на Рекламните форми. В случай че НЕГ.БГ не направи възражения по изпратения Медия план, то той се счита за приет и одобрен от страните.

5.6. В случай на отправени възражения по Медия плана от страна на НЕГ.БГ, Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, следва да предприеме необходимите действия за привеждане на Медия плана в съответствие с изискванията на НЕГ.БГ, посочени във възраженията, и да изпрати коригирания Медия план в срок най-късно до 1 (един) работен ден преди определената в Медия плана начална дата за излъчване на Рекламните форми. 

5.7. За всяка Рекламна услуга, предоставяна чрез Интернет страницата BG-Mamma, НЕГ.БГ издава електронен сертификат за реализираните импресии и кликове, както и допълнителни данни в зависимост от конкретната Рекламна услуга в срок до 7 (седем) работни дни от изтичането на срока за предоставяне на конкретната Рекламна услуга. Сертификат на хартиен носител се издава само при поискване и не по-късно от 3 (три) месеца от изтичането на срока за предоставяне на конкретната Рекламна услуга.  Сертификатът се издава по образец на НЕГ.БГ. Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, има право да подаде писмено възражение по издадения от НЕГ.БГ сертификат в срок до 7 (седем) дни от датата на издаване на сертификата. В случай че не бъде подадено възражение в този срок, се счита, че Рекламната услуга и съответния ѝ сертификат са приети от Рекламодателя, респективно от Рекламната агенция, без забележки. В случай че бъде подадено възражение от Рекламодателя, респективно от Рекламната агенция, в 7 (седем) дневния срок, страните уреждат отношенията по повод възражението допълнително, посредством преговори помежду си.

5.8. За Рекламни услуги със съдържание се подготвят и изпращат анализи по преценка на НЕГ.БГ в срок от 10 (десет) работни дни след изтичането на срока за предоставяне на съответните Рекламни услуги. Анализът е се предоставя по образец на НЕГ.БГ.

5.9. НЕГ.БГ не носи отговорност за технически проблеми, които се дължат на причини извън контрола на НЕГ.БГ, при предоставяне на Рекламни услуги.

5.10. В случай че Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, пожелае да се използват допълнителни кодове за следене на статистика, следва да информира НЕГ.БГ, за да се извършат допълнителни технически настройки. НЕГ.БГ не се ангажира с резултати от други системи, освен собствения си рекламен софтуер, който се приема за официален при предоставяне на конкретни Рекламни услуги.

VІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

6.1. Единичните цени на НЕГ.БГ за предоставяне на Рекламни услуги, са определени в Рекламната тарифа. Въз основа на единичните цени в Рекламната тарифа се изчисляват възнагражденията, дължими на НЕГ.БГ.

6.2. Общата цена за предоставяне на Рекламни услуги, както и цените на всяка отделна Рекламна форма, за даден Рекламодател, респективно по поръчка на дадена Рекламна агенция, се определят в Медия плана и/или в Договора.

6.3. НЕГ.БГ издава и изпраща фактура за дължимото възнаграждение на Рекламодателя, респективно на Рекламната агенция след одобрението и потвърждаването на Медия плана.

6.4. Дължимото възнаграждение се заплаща от Рекламодателя, респективно от Рекламната агенция, в срок до 5 (пет) работни дни преди определената в Медия плана начална дата за излъчване на Рекламните форми, по банкова сметка на НЕГ.БГ, посочена във фактурата, освен ако не е уговорено друго в Договора/Медия плана.

6.5. Конкретни условия и начини на плащане могат да бъдат определяни в Медия плана и/или в Договора.

6.6. При забавяне на дължимите плащания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на НЕГ.БГ неустойка в размер на 0,1% от стойността на съответното плащане за ден забава, но не повече от 30% от дължимото възнаграждение. При забава на дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни, НЕГ.БГ има право да спре излъчването на всички Рекламни форми, без да дължи на Рекламодателя, респективно на Рекламната агенция каквото и да е предизвестие или обезщетение. При забава на дължимите плащания с повече от 45 (четиридесет и пет) дни, НЕГ.БГ има право да прекрати Медия план и/или Договора с уведомление до Рекламодателя, респективно до Рекламната агенция, без да дължи каквото и да е предизвестие или обезщетение.

6.7. НЕГ.БГ има право да определя и предоставя отстъпки на Рекламодатели, респективно на Рекламни агенции, при изпълнение на конкретни условия, договорени между страните. Условията за предоставяне на отстъпки, както и самите отстъпки се определят в Медия плана и/или в Договора.

6.8. Рекламодателят / Рекламната агенция са защитени от евентуално увеличение на Рекламната тарифа само в границите на вече заявени и/или предплатени Медия планове. В случай на увеличаване на цените по Рекламна тарифа, НЕГ.БГ уведомява Рекламодателите и Рекламните агенции за промяната в 7 (седем) дневен срок преди влизане в сила на увеличението на цените. Възнаграждението за всички Рекламни услуги, които не са били заявени и/или платени до датата на влизане в сила на увеличението на цените по Рекламна тарифа, се дължи съгласно променената Рекламна тарифа.

VII. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Срокът за предоставяне на рекламните услуги по излъчване на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA се определя от страните в Договора и/или в Медия плана.

7.2. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени:

7.2.1. по взаимно писмено съгласие на страните;

7.2.2. от всяка от страните с 30-дневно едностранно писмено предизвестие, отправено до другата страна;

7.2.3. едностранно от всяка от страните с 14-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по Договора и/или Медия плана, както и на тези Общи условия;

7.2.4. с подаване на молба за обявяване в несъстоятелност и/или за ликвидация на която и да е от страните;

7.2.5. с изтичане срока на Договора/с публикуване на Рекламните форми, съобразно Медия плана.

7.3. НЕГ.БГ има право да прекрати Договора и/или Медия плана без предизвестие и да изисква плащането на всички разходи, направени по подготовката за излъчването на Рекламните форми, както и цената на излъчените до момента Рекламни форми, в случай на забава в плащането на дължимото възнаграждение с повече от 15 (петнадесет) работни дни. 

7.4. Във всички случай на предсрочно прекратяване на Договор и/или Медия плана всички неплатени разходи, направени по подготовката за излъчването на Рекламните форми, както и неплатените цени на излъчените до момента на прекратяването Рекламни форми, са дължими към датата на прекратяване.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИ И РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ

8.1. Рекламодателите и Рекламните агенции са задължени да заплащат възнагражденията, дължими на НЕГ.БГ, за предоставените рекламни услуги по излъчване на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA. Рекламните агенции дължат заплащането на възнагражденията на НЕГ.БГ независимо от това дали са получили заплащане от съответните Рекламодатели.

8.2. Рекламодателите и Рекламните агенции се задължават да спазват технологичните срокове за работа на НЕГ.БГ. Рекламодателите и Рекламните агенции се задължават да представят Рекламните форми, съответно рекламните материали за Рекламните форми, в рекламен формат и размер, съгласно техническите, съдържателните и организационни изисквания и спецификации на НЕГ.БГ. 

8.3. В случай че НЕГ.БГ не участва в изготвянето на Рекламни форми, Рекламодателите и Рекламните агенции се задължават да предоставят Рекламните форми, определени в Медия плана, в готов за излъчване вид, съгласно техническите изисквания на НЕГ.БГ.

8.4. Рекламодателите и Рекламните агенции имат право във всеки момент от срока за предоставяне на рекламните услуги по излъчване на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA да извършват проверка относно качеството на рекламните услуги, при условие, че с това не пречат на дейността на НЕГ.БГ.

8.5. Рекламодателите и Рекламните агенции са отговорни за заплащане на дължими данъци върху доходите на физически лица, които данъци могат да възникнат съобразно българското данъчно законодателство във връзка с предоставянето на награди от организирани игри, когато игри с награди са предвидени в Медия план като част от договорените Рекламни услуги.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕГ.БГ

9.1. НЕГ.БГ се задължава да предоставя рекламните услуги по излъчване на Рекламни форми на Интернет страницата BG-MAMMA с грижата на добър търговец и съобразно предварително съгласувания между страните Медия план.

9.2. НЕГ.БГ има право да изменя Рекламната тарифа по всяко време, като оповестява актуализацията ѝ минимум 5 (пет) работни дни предварително на интернет страницата на НЕГ.БГ или на посочен в Договора електронен адрес на Рекламодателя, респективно на Рекламната агенция. Измененията на Рекламната тарифа не засягат вече одобрени Медия планове.

9.3. НЕГ.БГ се задължава да проверява и приема в срок поръчките на Рекламодателите и Рекламните агенции, като прави всички свои възражения по представените Медия планове и Рекламни форми в срок до 1 (един) работен ден от получаването им.

9.4. В случай че Рекламните форми не бъдат излъчени в съответствие с приетия Медия план по вина на НЕГ.БГ, НЕГ.БГ осигурява по избор на Рекламодателя, респективно на Рекламната агенция, излъчването на Рекламните форми по друг подходящ начин, за същата стойност, за която е била направена поръчката, като Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, не дължи допълнително възнаграждение.

9.5. В случай че дадена Рекламна форма или даден рекламен материал нарушава разпоредби на действащото законодателството и/или на настоящите Общи условия, НЕГ.БГ преустановява всички излъчвания, в т.ч. последващи, на дадената Рекламна форма.

9.6. НЕГ.БГ се задължава да уведоми Рекламодателите, респективно Рекламните агенции, в срок от 1 (един) работен ден след получаването на неподходящи за излъчване Рекламни форми и/или рекламни материали.

9.7. НЕГ.БГ има право да изисква от Рекламодателите, респективно от Рекламните агенции, предоставянето на всякакви материали, данни и информация, необходими за публикуването на определените в Медия плана Рекламни форми. 

9.8. НЕГ.БГ има право да откаже излъчването на Рекламни форми, ако дължимото възнаграждение не е заплатено в срок.

9.9. НЕГ.БГ предоставя на Рекламодателите, респективно на Рекламните агенции, при поискване, статистически и други анализи във връзка с излъчените Рекламни форми.

X. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Рекламодател, респективно Рекламна агенция може да направи отказ от заявена поръчка най-късно 3 (три) работни дни преди началната дата за излъчване на Рекламни форми, определена в съответния Медия план, като в случай че направи отказ след това, дължи на НЕГ.БГ неустойка в размер на 10% от стойността на цялото дължимо възнаграждение съгласно Медия плана и/или Договора.

10.2. НЕГ.БГ не носи отговорност за ефективността на излъчването на Рекламните форми, доколкото е спазило изискванията на Рекламодателя, съотвено на Рекламната агенция и приложимите технически изисквания.

10.3. В случай че НЕГ.БГ не изпълни или изпълни неточно Рекламни услуги, НЕГ.БГ следва да компенсира Рекламодателя, респективно Рекламната агенция, с до 20% върху нетната стойност на възнаграждението за Рекламните услуги, определено в Медия план по време на действието на съответния Медия план или при следващи заявени Реклами услуги.

10.4. В случай че Рекламодател, респективно Рекламна агенция, наруши тези Общи условия, Медия план и/или Договора между страните, Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, дължи на НЕГ.БГ неустойка в размер на 20% от стойността на цялото дължимо възнаграждение съгласно съответния Медия план и/или Договора.

10.5. НЕГ.БГ не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение, ако то се дължи на обективни обстоятелства, които са извън неговия контрол.     

10.6. НЕГ.БГ не носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на информацията, съдържаща се в Рекламните форми/рекламните материали, предоставени от Рекламодателя, съответно от Рекламната агенция и излъчени от НЕГ.БГ. 

10.7. В случай на забава на Рекламодателя, съответно на Рекламната агенция, за плащане на дължимите възнаграждения, НЕГ.БГ не носи отговорност за неосъществено излъчване на Рекламни форми в срока на забавата на Рекламодателя, съответно на Рекламната агенция, както и няма задължение за излъчването на Рекламните форми докато трае забавата. Неизлъчването на Рекламни форми поради забава на Рекламодателя, съответно на Рекламната агенция, не води до промяна във възнаграждението за Рекламните услуги, определено в Медия план и/или Договор.

10.8. В случай че вследствие на неизпълнение на задължения на Рекламодателя, респективно на Рекламната агенция по тези Общи условия и/или по Договора, и/или Медия план, и/или поради неверни данни и декларации, предоставени от Рекламодателя/Рекламната агенция и/или поради действия или бездействия на Рекламодателя/Рекламната агенция, на НЕГ.БГ бъдат наложени административно-наказателни санкции за нарушение на действащото законодателство и/или му бъдат предявени каквито и да било искания, искове и/или претенции от трети лица, свързани с предоставените от Рекламодателя/Рекламната агенция Рекламни форми/рекламни материали, Рекламодателят/Рекламната агенция поема за своя сметка заплащането на наложената санкция и/или предявената претенция, както и разноските на НЕГ.БГ, свързани с тях (включително, но не само, за обезщетения, заплатени на такива лица, разноските за водене на съдебни производство и разходи, направени за адвокатски хонорари, направени във връзка с такива искания, претенции и/или искове). Разпоредбата се прилага и след прекратяване действието на Договора и/или Медия плана. НЕГ.БГ се задължава да уведомява незабавно Рекламодателя, съответно Рекламната агенция за всякакви искания, претенции и искове, насочени към тях във връзка с Рекламните форми и/или рекламните материали.

10.9. НЕГ.БГ не носи отговорност за непредоставяне на услуги при настъпване на обстоятелства извън контрола на НЕГ.БГ – всички случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на НЕГ.БГ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на дейността на НЕГ.БГ.

XI. НЕДОПУСТИМИ КАТЕГОРИИ РЕКЛАМИ

11.1. Заблуждаващите реклами и сравнителните реклами са забранени.

11.1.1. “Реклама” означава всяко съобщение във връзка с търговия, занятие, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения. 

11.1.2. „Заблуждаваща реклама“ означава всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително чрез нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент;

11.1.3. „Сравнителна реклама“ означава всяка реклама, която пряко или косвено посочва конкурента или предлагани от него стоки или услуги.

11.2. Сурогатното майчинство (“заместващо майчинство”) и посредничеството за предоставяне на сурогатно майчинство не са допустими в България. Рекламирането на тази дейност, свързана с нея, сходна на нея, както и на друга дейност, която не е законово допустима в страната, също се третира като недопустимо.

11.3. Съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA и установената политика на НЕГ.БГ, на Интернет страницата BG-MAMMA не се допуска публикуването на какъвто и да било вид реклама на политически партии, формации и платформи, както и реклама и популяризиране на инициативи, проучвания, онлайн дейности, присъствени събития и др., свързани с тях.

11.4. Съгласно препоръките на Световната здравна организация и приложимото европейско законодателство в областта, както и съобразно националното законодателство на Република България, рекламата на храни и млека за кърмачета под 12 м. възраст е недопустима.

11.4.1. Съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA и установената политика на НЕГ.БГ, на Интернет страницата BG-MAMMA не се допуска публикуването на реклами, чието съдържание заобикаля забраните, посочени в чл. 11.4., чрез предоставяне на информация по начин, по които рекламираните храни не се третират като такива за кърмачета. При желание да се публикува реклама на такива храни, съдържанието на рекламата се анализира във всеки отделен случай.

11.5. В Република България пряката реклама на спиртни напитки (течности, предназначени за консумация, които съдържат най-малко 15 обемни процента етилов алкохол) е забранена. Разрешена е само непряка реклама на спиртни напитки. Пряка реклама на вино и бира е допустима.

11.5.1. Рекламата на вино и бира и непряката реклама на спиртни напитки следва задължително да отговарят на стриктно установените в Закона за здравето кумулативни изисквания за този тип реклами. 

11.5.2. Независимо, че при регистрация в Интернет страницата BG-MAMMA, съгласно изискванията на GDPR, потребителите декларират, че имат навършени 14 години, НЕГ.БГ не гарантира относно действителната възраст на потребителите на сайта. 

11.6. Рекламирането на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия е забранено, съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA, установената политика на НЕГ.БГ, както и съгласно разпоредбите на Закон за тютюна и тютюневите изделия. Забранени са също и аудио-визуалните търговски съобщения за електронните цигари и за контейнерите за многократно пълнене. 

11.7. Съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA и установената политика на НЕГ.БГ, на Интернет страницата BG-MAMMA не се допуска публикуването на какъвто и да било вид реклама на залози, игрални зали, хазартни игри и на каквито и да било хазартни дейности.

11.8. Независимо, че при регистрация в Интернет страницата BG-MAMMA, съгласно изискванията на GDPR, потребителите декларират, че имат навършени 14 години, НЕГ.БГ не гарантира относно действителната възраст на потребителите на Интернет страницата BG-MAMMA, както и че действителната възраст на посетителите и регистрираните потребители е над 18 години. Предвид това, възможността за реклама на продукти и услуги, насочени изцяло към аудитория на възраст над 18 години, е силно ограничена.

11.9. НЕГ.БГ допуска реклами/образователни кампании за ваксини от националния имунизационен план, в това число, частично препоръчителни ваксини, като ваксина срещу варицела, ротавирус и др.

11.9.1. Съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA и установената политика на НЕГ.БГ, на Интернет страницата BG-MAMMA не се допуска публикуването на какъвто и да било вид реклама на ваксини срещу рак на маточната шийка, както и на неодобрени от ЕС ваксини, независимо от вида им.

11.10. Рекламата в интернет на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, е забранена.

11.10.1. Допустима е реклама само на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание и само за които е издадено разрешение за употреба по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

11.10.2. Рекламата на лекарства е със специален разрешителен режим. За да се рекламират тези продукти е необходимо разрешение от Изпълнителната агенция по лекарства, като заявлението за разрешаване на реклама на лекарствен продукт се подава от притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт или упълномощено от него лице.

11.10.3. При публикуване на реклами на лекарствени продукти, НЕГ.БГ следи за наличието на издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата разрешение за реклама на съответния продукт, както и за съблюдаване на законовите изисквания за допустимост на тази категория реклами, а именно:

  • Съдържанието на рекламата да съответства на данните от одобрената при разрешаването за употреба кратка характеристика на лекарствения продукт;
  • Да представя само посочените при разрешаването за употреба показания;
  • Рекламата на лекарствения продукт трябва да насочва само към правилната му употреба, като представя обективно терапевтичните показания на лекарствения продукт, без да преувеличава възможностите за лечение, профилактика или диагностика с лекарствения продукт;
  • Да не съдържа подвеждаща информация;
  • Да не съдържа предложение и/или обещание за подарък и/или друга имуществена или неимуществена облага;
  • Медицински специалист или лице, представящо се за медицински специалист, не може да извършва пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в интернет.

11.10.4. При публикуване на реклами на хранителни добавки, НЕГ.БГ АД следи за съблюдаване на законовите изисквания за допустимост на тази категория реклами, а именно:

  • Етикетът, представянето и рекламата да не приписват на хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства;
  • Етикетът, представянето и рекламата на хранителните добавки да не съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че балансираното и разнообразно хранене не може да осигури необходимите количества хранителни вещества. 

11.11. Съгласно правилата на Интернет страницата BG-MAMMA и установената политика на НЕГ.БГ, на Интернет страницата BG-MAMMA не се допуска публикуването на реклама на кредити, предоставени от институции и/или лица, различни от лицензираните от Българска Народна Банка банки и/или клонове на чуждестранни банки.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Страните се споразумяват, че обработването на лични данни, с които се идентифицират физически лица (в това число име, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност и т.н.), разменяни помежду им при и/или по повод изпълнение на Договора и/или Медия плана ще се извършва съгласно изискванията на Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и приложимото българско законодателство. 

12.2. Обработването на данните се извършва при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на тези Общи условия, Договора и Медия плана, както и за защитата на законните интереси на страните в случай на неизпълнение. 

12.3. С подписване на Договора и/или Медия плана, всяка от страните декларира, че всички нейни служители и/или трети лица, чиито данни за контакт са предоставени на другата страна за връзка, независимо дали са вписани в Договора и/или Медия плана и/или са предоставени по друг начин, са получени от тези лица и са предоставени на другата страна по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

12.4. Всяка от страните може да предоставя личните данни, предоставени от другата страна, на лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини и/или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.), на одитори, на счетоводители и/или счетоводни фирми, адвокати и/или адвокатски дружества, както и на органи, институции и/или лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които тази страна се обръща за защита на своите права и законни интереси.

12.5. Всяка страна се съгласява, че другата страна има право да съхранява, ползва и обработва тези данни във връзка с изпълнението на Договора и Медия плана, за срока на действие на Договора и/или Медия плана, както и за срок от 5 (пет) години след неговото прекратяване, освен ако в относимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. Данните се ползват, обработват и съхраняват във връзка с изпълнение на задълженията на всяка от страните за съхранение на счетоводните документи, изготвени във връзка с Договора и/или Медия плана, уреждане на рекламации и други претенции на другата страна, събиране на вземания от другата страна и др. дейности, произтичащи от закон, Договора и/или Медия плана и/или легитимен интерес, включително за изпращане на другата страна на актуална информация за услуги, промоции, отстъпки и бонуси по електронна поща, чрез смс или чрез обаждане по телефона на предоставените данни за контакт. След изтичане на посочените срокове страните заличават или анонимизират личните данни, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

13.1. Страните се задължават да третират информацията по Договора и Медия плана като търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не разпространяват и/или съобщават на трети лица каквато и да било информация по Договора и Медия плана и/или информация във връзка с изпълнение предмета на Договора и Медия плана. Рекламодателят, съответно Рекламната агенция се задължава да ограничи достъпа до информация по Договора и Медия плана само до тези свои служители, на които същата е необходима с оглед осъществяване предмета му, както и да гарантира, че всеки такъв служител спазва задълженията, посочени в настоящата клауза. Рекламодателят, съответно Рекламната агенция, изцяло отговаря за всяко нарушение на задълженията за конфиденциалност на лицата, на които Рекламодателят, съответно Рекламната агенция, е разкрил конфиденциална информация.  

13.2. Задължението по спазване на конфиденциалност не се отнася до информация, разкриването на която се изисква по закон или която е необходима за защита на законен интерес на страна по Договора и/или Медия плана пред компетентния съд, която е била във владение на получаващата страна преди разкриването, която е била обществено достояние по време на разкриването или става част от публичното пространство, без да нарушава задълженията за конфиденциалност, която е разкрита от трета страна без нарушение на задължението за конфиденциалност, дължимо на разкриващата страна или е разработена независимо от получаващата страна, която няма достъп до конфиденциалната информация.

13.3. За конфиденциална ще се счита информация, свързана с организацията и търговската дейност на страна по Договора и Медия плана, включително финансова и счетоводна информация, цени, отстъпки, софтуерни решения, информация за специални проекти, информация, механизми и материали за създаване и излъчване на Рекламни форми, данни за персонала, лични данни, инвентарни наличности, полезни модели, ноу-хау, технологични решения, както и случаи от практиката на страните, с изключение на информацията, която страната изрично е определила като неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която страната сама е направила обществено  достъпна (например чрез търговска реклама, изявления пред медиите, информация на публичния си уебсайт и др. под.). Конфиденциална се счита и всяка информация относно клиенти на страните, която им е станала известна във връзка със съвместната им дейност, предмет на Договора и/или Медия плана. 

13.4. Информация относно съществените елементи на Договора и/или Медия плана могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно писмено съгласие между страните. 

13.5. Всяка страна се задължава да не използва предоставената между страните конфиденциална информация за цели, различни от уговорените в Договора и/или Медия плана, да пази конфиденциалната информация строго поверителна и да не разкрива никаква част от нея на трети страни, освен ако в Договора и/или Медия плана е уговорено друго, или когато това се  изисква за изпълнението на задълженията по Договора и/или Медия плана, както и да предприема необходимите мерки за предотвратяването на неразрешен достъп до предоставената между страните конфиденциална информация.

13.6. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна дължи на изправната Страна обезщетение за причинените вреди. 

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Приложимото право е българското.

14.2. Всички спорове, породени от Договора и/или Медия план и/или настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, се уреждат между страните чрез преговори, а в случай, че не могат да бъдат доброволно уредени ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд в гр. София.

14.3. Страните по Договора и/или Медия плана следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от страните в Договора и/или Медия плана адреси, включително и по електронна поща. Ако някоя от страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си по Договора и/или Медия плана, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно получени.

14.4. Всички известия във връзка с Договора и/или Медия плана следва да бъдат доставени с куриер, с регистрирана поща или по електронна поща. Известията, изпратени по електронна поща, се считат за доставени, ако адресатът е отговорил на уведомлението или е потвърдил получаването му. Писмените съобщения се считат за получени от страните, ако са достигнали до посочения от тях адрес.

14.5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Договора или Общите условия няма да води до недействителност на целия Договор и/или Общите условия.