Общи условия

Общи условия за реклама в сайтовете на NEG

 

 

Съдържание

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ФОРМИ

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

ІV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

V. НЕУСТОЙКИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

VІ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ДРУГИ

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Дефиниции

 

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

URL – стандартизиран адрес в Интернет пространството, например документ или уебсайт.

Уебсайт – интернет страница в глобалната Интернет мрежа, достъпна чрез своя унифициран адрес (URL).

Банер – реклама в Интернет пространството под формата на графично изображение с определени размери, което служи за насочване чрез хипервръзка към интернет сайт.

Банер позиция – обособено място в сайт, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери.

Rich Media – рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедия. Публикуват се на мястото на стандартна Банер позициия или на друго място в уеб сайта.

Wallpaper – рекламен формат, при който рекламно изображение се поставя като фон на даден сайт.

Eлектронен линк – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява  препращане към друга Интернет страница.

Банер система – специализиран софтуер, чрез който се осигурява и управлява излъчването на рекламни материали в интернет сайт.

Импресия – всяко зареждане на рекламен банер чрез Банер системата.

Клик – натискане върху рекламен банер с курсора на мишката (пръст на екрана), при което следва посещение от страна на потребителя на дадения рекламиран сайт.

Рекламодател – компания или физическо лице, която желае да излъчи реклама в сайтовете на NEG срещу заплащане.

 

Чл. 2. Предмет на Общите условия

 

(1) Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали в сайтовете на NEG и партньорските сайтове и са задължителни за рекламодателите и рекламните агенции, от една страна, и обвързващи NEG от друга.

(2) Отношенията между NEG и Рекламодател се уреждат с писмен договор между страните. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и писмения договор, договорът има предимство. В определени случаи, по преценка на NEG не се сключва договор, а се вземат предвид одобрените от клиента медиа план и оферта, изпратен по електронна поща. Така изпратен медиа план и потвърден от Рекламодател има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща.

 

Чл. 3. Изменение на Общите условия

 

(1) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от NEG.

(2) При извършване на промени в настоящите Общи условия, NEG се задължава да уведоми своите клиенти и партньори чрез публикуването на промените на видно място в сайта на компанията.

(3) Рекламодателят или Рекламната агенция имат възможност в 7-дневен срок да се запознаят с изменените Общи условия. Ако в рамките на този срок те не заявят писмено или по имейл, че отхвърлят промените, се счита, че те се съгласяват с тях.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ФОРМИ

 

Чл. 4. Стандартни изисквания

 

(1) Реклама в сайтовете на NEG се осъществява чрез рекламен банер, текстова форма или друг, обявен в сайта на NEG www.neg.bg или договорен с клиента, рекламен формат на определените за това позиции.

(2) Рекламата трябва да не нарушава Българското законодателство и да спазва изискванията за благоприличие и добри нрави.

(3) NEG не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами.

 

Чл. 5. Технически изисквания

 

(1) Техническите изисквания за рекламните банери и останалите рекламни форми са публикувани на адрес www.neg.bg. Рекламните формати трябва да са съобразени с посочените размери, изисквания и стандарти в офертите публикувани в сайта на NEG.

 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

 

Чл. 6. Предоставяне и одобрение

 

(1) Рекламните материали подлежат на одобрение от страна на NEG. В случай, че рекламните материали не отговарят на изискванията, NEG си запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.

(2) Стандартни рекламни банери се подават не по-късно от 24 часа преди старта на планираната кампания.

(3) NEG има право да откаже излъчването на дадена рекламна кампания, като предостави доводите си за това до 48 часа след подадената заявка.

 

Чл. 7. Приемане и излъчване

 

(1) Заявка за реклама в сайтовете на NEG се осъществява на база на генериран брой импресии, генерирани кликове, времеви период или по друг начин определен в ценовите оферти на NEG на адрес www.neg.bg.

(2) Рекламните материали се излъчват по предварително одобрен от страните медия план. Във всеки медия план се определят клиентът, периодът, последователността и всички детайли за рекламната кампания.

(3) Медия планове се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на NEG, в случай че са налице свободни ресурси.

(4) Рекламните кампании в сайтовете на NEG се отчитат с официалните данни от системата за дистрибутиране на реклама на NEG.

(5) Актуализация на „Гарантиран брой импресии“ за реклама се прави на всяко тримесечие на база посещаемостта и рейтинга на сайтовете. Актуализацията се публикува в сайта на NEG и влиза в сила след публикуването.

(6) NEG не носи отговорност за технически проблеми по време на рекламната кампания, възникнали извън фирмата.

(7) Рекламодателят получава електронен сертификат за всяка реализирана кампания. Той включва брой импресии и кликове и друга подробна статистическа информация за кампанията. Сертификати се съхраняват от NEG за кампании с давност не повече от 3 месеца. Хартиени сертификати се предоставят при поискване.

(8) В случай, че Рекламодателят пожелае да се използват допълнителни кодове за следене на статистиката, следва да информира NEG, за да се извършат допълнителни технически настройки. NEG не се ангажира с резултати от други системи, освен собствения си рекламен софтуер, който се приема за официален за кампанията.

 

ІV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 8. Цени и начин на плащане

 

(1) Минимална брутна стойност на една рекламна кампания е 500 лв. (без ДДС).

(2) Рекламна кампания на стойност до 2 000 лв. се заплаща задължително преди стартиране на кампанията. Изключения правят единствено кампании по сделки за годишни договори.

(3) Рекламодателят получава фактура не по-късно от 5 (пет) работни дни след като NEG получи плащането.

(4) При забавяне на дължимите плащания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на NEG лихва върху просрочената за плащане сума в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

(7) Дължимите суми се превеждат по следната банкова сметка на „НЕГ.БГ” ЕООД, УниКредит Булбанк – София IBAN: BG08UNCR70001512466218, BGN, BIC: UNCRBGSF.

(8) Всички цени в сайта на NEG са без начислен ДДС.

(9) Отстъпките за обем или други предвидени отстъпки се пресмятат по актуалните оферти на NEG.

(10) При евентуално намаляване на цените, предвидени в тарифата за реклама, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа. Рекламодателят / Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медия планове и схеми за излъчване.

(11) Детайлна информация за цените за реклама и техническите изисквания за рекламните формати има на сайта: www.neg.bg.

 

V. НЕУСТОЙКИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

 

Чл. 10. Възражения

 

(1) Рекламодателят има право да подаде възражение за проведена неточно или реализирана не по план кампания, което ще бъде разгледано от NEG в срок от три работни дни. При непълно или неточно изпълнение на заявен медиа план NEG компенсира пропуснатите излъчвания като ги излъчва с утежнение от 20% при първа възможност.

(2) Рекламодателят следва да отправи възражението си относно рекламната кампания в срок до 1 месец, считано от началото на съответната рекламна кампания. Вслучай, че претенциите са предявени пред NEG след изтичането на този срок, NEG не е длъжна да разгледа съответната претенция, както и не дължи компенсация.

 

Чл. 11. Неустойки

 

(1) В случай на отказ или прекратяване на вече потвърдена рекламна кампания/заявка от страна на рекламодателя/агенцията, която е потвърдена устно, чрез писмен договор или по електронен път чрез потвържден медиа план на NEG, рекламодателят дължи неустойка на NEG в размер на 15% от брутната стойност на рекламната кампания.

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ДРУГИ

 

Чл. 12. Отговорност и ограничаване на отговорността на NEG

 

(1) NEG не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция, излъчвана съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния писмен договор.

(2) NEG не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на компанията – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на NEG, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на дейността на NEG.

 

Чл. 15. Отговорност и ограничаване на отговорността на Рекламодател

 

(1) Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети NEG за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с рекламната кампания на Рекламодателят/Рекламната агенция, за които са използвани ресурси на NEG и вследствие на което това е довело до негативни последици за компанията.

 

Чл. 16. Недействителност

 

(1) Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Чл. 17. Приложимо право

 

(1) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.