Продължете към съдържанието

Проучване на потребителски нагласи към социалната платформа BG-Mamma през 2022

Представителна извадка сред 1184 регистрирани
и нерегистрирани потребители

JTN Research
Цели на проучването:
Социодемография:
Обща оценка и удовлетвореност:
Доверие към съдържанието в BG-MAMMA:
Използване и прекарвано време в различни социални мрежи:
Потребителско поведение в различни социални мрежи:
Комуникация и потребителска активност:
Навици и склонност за покупка:

Методология и квотна информация:
Тип на изследването: Количествено
Метод на събиране на данни: Онлайн интервю (CAWI) Computer-Assisted Web Interview
Целева съвкупност: Мъже и жени от 18 до 64 години, потребители на платформата BG-Mamma
Обем на извадката: 1 184 респонденти
Обхват на изследването: България и чужбина; градско и селско население
Период: 12.01.2022 г. – 31.01.2022 г.