Проучване на потребителски нагласи към социалната платформа BG-Mamma през 2022 г.

Представителна извадка сред 1 184 регистрирани
и нерегистрирани потребители

JTN Research
ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО
СОЦИОДЕМОГРАФИЯ
ОБЩА ОЦЕНКА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
ДОВЕРИЕ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО В BG-MAMMA
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕКАРВАНО ВРЕМЕ В РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ В РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМУНИКАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛСКА АКТИВНОСТ
НАВИЦИ И СКЛОННОСТ ЗА ПОКУПКА
МЕТОДОЛОГИЯ И КВОТНА ИНФОРМАЦИЯ
Тип на изследването: Количествено
Метод на събиране на данни: Онлайн интервю (CAWI) Computer-Assisted Web Interview
Целева съвкупност: Мъже и жени от 18 до 64 години, потребители на платформата BG-Mamma
Обем на извадката: 1 184 респонденти
Обхват на изследването: България и чужбина; градско и селско население
Период: 12.01.2022 г. – 31.01.2022 г.

За допълнителна информация или при интерес
за рекламно позициониране в BG-Mamma,
пишете ни на [email protected]